Dołącz do Nas na Facebook
kliknij tutaj
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

FILMY PROMUJĄCE GMINĘ ŁUBNICE

 

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Kliknij aby pobrać

Deklaracja dostępności cyfrowej

Kliknij tutajZamówienia publiczne PDF Drukuj Email

 

Numer ogłoszenia: 36124 - 2014; data zamieszczenia: 31.01.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAOgłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12047 - 2014 data 20.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, 28-232 Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8659241, fax. 15 8659241.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Słupcu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 737/2, obręb geodezyjny nr 14. Szczegółowy zakres remontu obejmuje: 1. wymianę ścian wewnętrznych działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych na murowane o gr. 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej, 2. wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych terakotowych w pomieszczeniach łazienki, kuchni oraz korytarza, 3. wymianę 6 szt. okien drewnianych na PVC, 4. wymianę drzwi zewnętrznych, 5. malowanie pokrycia dachowego /blachy ocynkowanej/ farbą olejną wraz z malowaniem rynien, 6. wymianę rur spustowych ocynkowanych na rury spustowe z PVC 7. remont schodów zewnętrznych, 8. wykonanie ocieplenia budynku styropianem gr. 10 cm wraz z tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, 9. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 10. wykonanie utwardzenia działki budowlanej kostką brukową o gr. 8 cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem piaskiem. zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Staszowie, z dnia 11.04.2013, przedmiarem robót, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 11. wykonanie wszelkich innych robót dodatkowych związanych z realizowaną inwestycji, w tym między innymi: a) tymczasowych zabezpieczeń istniejących ciągów komunikacyjnych celem zapewnienia ciągłości dostępu do budynków (dotyczy chodników, wejść itp.), b) tymczasowych wygrodzeń i zabezpieczeń placu budowy, c) regularne sprzątanie terenu przyległego do budynków celem zapewnienia możliwości jego użytkowania i czystości sąsiadujących nawierzchni drogowych, d) wykonanie osłon oraz innych robót towarzyszących celem zabezpieczenia zamontowanych urządzeń (na dachach i ścianach budynku), e) demontaż, montaż oraz roboty zabezpieczające istniejących zewnętrznych instalacji elektrycznych, wodociągowych itd., 12. Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywać porządek i czystość w rejonie prowadzonych prac. 13. Odpady pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i zostaną przez niego zagospodarowanie stosownie do właściwych przepisów. 14. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, materiałami przetargowymi, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz obowiązującymi aktami prawnymi, oraz zapewnić kompetentne kierownictwo na budowie, siłę roboczą, materiały i sprzęt; 15. Wszystkie materiały podstawowe stosowane podczas realizacji robót winny posiadać aktualne: certyfikaty na znak jakości CE, B, alternatywnie deklaracje zgodności z PN lub z aprobatą techniczną, 16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót. 17. Zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego, zasilanie w energię elektryczną, wodę itp. Wykonawca wykona we własnym zakresie. 18. Wykonawca ma obowiązek posiadania, przez cały okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł...
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Słupcu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 737/2, obręb geodezyjny nr 14, oraz jej wyposażenie. 1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1. wymianę ścian wewnętrznych działowych wykonanych z płyt gipsowo- kartonowych na murowane o gr. 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo wapiennej, 1.2. wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych terakotowych w pomieszczeniach łazienki, kuchni oraz korytarza, 1.3. wymianę 6 szt. okien drewnianych na PVC, 1.4. wymianę drzwi zewnętrznych, 1.5. malowanie pokrycia dachowego /blachy ocynkowanej/ farbą olejną wraz z malowaniem rynien, 1.6. wymianę rur spustowych ocynkowanych na rury spustowe z PVC 1.7. remont schodów zewnętrznych, 1.8. wykonanie ocieplenia budynku styropianem gr. 10 cm wraz z tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, 1.9. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 1.10. wykonanie utwardzenia działki budowlanej kostką brukową o gr. 8 cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem piaskiem zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Staszowie, z dnia 11 kwietnia 2013 r., przedmiarem robót, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji, 2. Wyposażenie świetlicy z dostawą i montażem: 2.1 zestawu kuchennego posiadającego zestaw szafek dolnych i górnych, w kolorze calvados, o szerokości: 260 cm, góra 40/80/60/80, dół 40/80/60/80, materiał: płyta laminowana, 2.2. regałów składającego się z części dwudrzwiowej dolnej oraz dwóch półek, o wysokości 183 cm, szerokości 80 cm, głębokości 36 cm, w kolorze calvados, materiał: płyta laminowana - w ilości 3 sztuk, 2.3. stołów konferencyjnych ze składanymi metalowymi nogami, blat z płyty laminowanej o grubości 18 mm, o wymiarach 150x70 cm - w ilości 10 sztuk, 2.4. krzeseł składanych wykonanych z czarnej stali, szerokość 44 cm, głębokość 46 cm, wysokość 79 cm - w ilości 60 sztuk. 3. wykonanie wszelkich innych robót dodatkowych związanych z realizowaną inwestycji, w tym między innymi:a) tymczasowych zabezpieczeń istniejących ciągów komunikacyjnych celem zapewnienia ciągłości dostępu do budynków (dotyczy chodników, wejść itp.), b) tymczasowych wygrodzeń i zabezpieczeń placu budowy, c) regularne sprzątanie terenu przyległego do budynków celem zapewnienia możliwości jego użytkowania i czystości sąsiadujących nawierzchni drogowych, d) wykonanie osłon oraz innych robót towarzyszących celem zabezpieczenia zamontowanych urządzeń (na dachach i ścianach budynku),e) demontaż, montaż oraz roboty zabezpieczające istniejących zewnętrznych instalacji elektrycznych, wodociągowych itd., 4. Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywać porządek i czystość w rejonie prowadzonych prac. 5. Odpady pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i zostaną przez niego zagospodarowanie stosownie do właściwych przepisów. 6. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, materiałami przetargowymi, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz obowiązującymi aktami prawnymi, oraz zapewnić kompetentne kierownictwo na budowie, siłę roboczą, materiały i sprzęt; 7. Wszystkie materiały podstawowe stosowane podczas realizacji robót winny posiadać aktualne: certyfikaty na znak jakości CE, B, alternatywnie deklaracje zgodności z PN lub z aprobatą techniczną, 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno- techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót. 9. Zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego, zasilanie w energię elektryczną, wodę itp. Wykonawca wykona we własnym zakresie.10. Wykonawca ma obowiązek posiadania, przez cały okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
W ogłoszeniu jest: 45.00.00.00-7..
W ogłoszeniu powinno być: 45.00.00.00-7, 39121200-8, 39112000-0.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
W ogłoszeniu jest: 30.04.2014..
W ogłoszeniu powinno być: 10.05.2014.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 04.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury w Łubnicach Łubnice 74 28-232 Łubnice..
W ogłoszeniu powinno być: 24.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury w Łubnicach Łubnice 74 28-232 Łubnice..

 

 

 

 

 

Przetarg:  Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej  w miejscowości Słupiec na działce ewidencyjnej nr 737/2

Łubnice: Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Słupcu


Numer ogłoszenia: 12047 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury w Łubnicach , Łubnice 74, 28-232 Łubnice, woj. świętokrzyskie, tel. 15 8659241, faks 15 8659241.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Słupcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Słupcu zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 737/2, obręb geodezyjny nr 14. Szczegółowy zakres remontu obejmuje: 1. wymianę ścian wewnętrznych działowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych na murowane o gr. 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej, 2. wykonanie nowych posadzek z płytek ceramicznych terakotowych w pomieszczeniach łazienki, kuchni oraz korytarza, 3. wymianę 6 szt. okien drewnianych na PVC, 4. wymianę drzwi zewnętrznych, 5. malowanie pokrycia dachowego /blachy ocynkowanej/ farbą olejną wraz z malowaniem rynien, 6. wymianę rur spustowych ocynkowanych na rury spustowe z PVC 7. remont schodów zewnętrznych, 8. wykonanie ocieplenia budynku styropianem gr. 10 cm wraz z tynkiem mineralnym cienkowarstwowym, 9. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, 10. wykonanie utwardzenia działki budowlanej kostką brukową o gr. 8 cm na podsypce cementowo-wapiennej z wypełnieniem piaskiem. zgodnie ze zgłoszeniem wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Staszowie, z dnia 11.04.2013, przedmiarem robót, oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 11. wykonanie wszelkich innych robót dodatkowych związanych z realizowaną inwestycji, w tym między innymi: a) tymczasowych zabezpieczeń istniejących ciągów komunikacyjnych celem zapewnienia ciągłości dostępu do budynków (dotyczy chodników, wejść itp.), b) tymczasowych wygrodzeń i zabezpieczeń placu budowy, c) regularne sprzątanie terenu przyległego do budynków celem zapewnienia możliwości jego użytkowania i czystości sąsiadujących nawierzchni drogowych, d) wykonanie osłon oraz innych robót towarzyszących celem zabezpieczenia zamontowanych urządzeń (na dachach i ścianach budynku), e) demontaż, montaż oraz roboty zabezpieczające istniejących zewnętrznych instalacji elektrycznych, wodociągowych itd., 12. Obowiązkiem wykonawcy jest utrzymywać porządek i czystość w rejonie prowadzonych prac. 13. Odpady pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i zostaną przez niego zagospodarowanie stosownie do właściwych przepisów. 14. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, materiałami przetargowymi, zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz obowiązującymi aktami prawnymi, oraz zapewnić kompetentne kierownictwo na budowie, siłę roboczą, materiały i sprzęt; 15. Wszystkie materiały podstawowe stosowane podczas realizacji robót winny posiadać aktualne: certyfikaty na znak jakości CE, B, alternatywnie deklaracje zgodności z PN lub z aprobatą techniczną, 16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót. 17. Zagospodarowanie terenu budowy, urządzenie zaplecza technicznego, zasilanie w energię elektryczną, wodę itp. Wykonawca wykona we własnym zakresie. 18. Wykonawca ma obowiązek posiadania, przez cały okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 50 000 zł..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż w/w warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż w/w warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż w/w warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż w/w warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż w/w warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cklubnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Kultury Łubnice 74 28-232 Łubnice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Kultury w Łubnicach Łubnice 74 28-232 Łubnice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Pomoc w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwój w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007- 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki:
Pobierz (1.2 odpowiedz przetarg 1.doc)1.2 odpowiedzi na pytania[ ]117 Kb
Pobierz (1.1 zmiana SIWZ.doc)1.1 zmiana SIWZ[ ]50 Kb
Pobierz (3. mapa.jpg)3. Mapa[ ]398 Kb
Pobierz (2. Zgłoszenie wykonania robót.jpg)2. Zgłoszenie wykonania robót[ ]168 Kb
Pobierz (Specyfikacja techniczna.doc)9. Specyfikacja techniczna[ ]68 Kb
Pobierz (przedmiar robót.bmp)8. Przedmiar robót[ ]3598 Kb
Pobierz (1. SIWZ.doc)1. SIWZ[ ]324 Kb
Pobierz (7. Opis techniczny.jpg)7. Opis techniczny[ ]143 Kb
Pobierz (6. Opis techniczny.jpg)6. Opis techniczny[ ]182 Kb
Pobierz (5. Opis techniczny.jpg)5. Opis techniczny[ ]304 Kb
Pobierz (4. Opis techniczny.jpg)4. Opis techniczny[ ]240 Kb
 

System CMS Joomla Design: Kamil Kondek Copyright: CK Łubnice 2016

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach.

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach z siedzibą w Łubnicach 74, 28-232 Łubnice

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: rodo@urbanowicz.net.pl

Prosimy kliknij na "akceptuj” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez Dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk