Dołącz do Nas na Facebook
kliknij tutaj
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

FILMY PROMUJĄCE GMINĘ ŁUBNICE

 

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Kliknij aby pobrać

Deklaracja dostępności cyfrowej

Kliknij tutajRegulamin PDF Drukuj Email

 

 

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI W ŁUBNICACH


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Centrum Kultury w Łubnicach jest samorządową instytucją kultury, w skład której wchodzi Gminna Biblioteka w Łubnicach, służąca rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczności gminy.

2. Prawo korzystania z biblioteki jest powszechne i przysługuje każdemu zainteresowanemu posiadającemu zameldowanie na terenie Polski.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

6. Ze zbiorów i usług biblioteki nie mogą korzystać:

- osoby, które nie są zarejestrowane w bibliotece,

- osoby, które nie uregulowały należności wobec Gminnej Biblioteki ( zbiory biblioteczne),

- osoby będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i inne środków odurzających.


§ 2

WYPOŻYCZALNIA

1. Czytelnik zapisujący się do wypożyczalni winien zapoznać się z obowiązującym Regulaminem biblioteki, okazać aktualny dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość oraz wypełnić kartę zapisu.

2. Przy zapisie osoby niepełnoletniej podstawą jest okazany dowód tożsamości jednego z rodziców lub prawnego opiekuna.

3. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także prawny opiekun, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu biblioteki.

4. Czytelnik zobowiązany jest do informowania biblioteki o zmianach danych zawartych w karcie zapisu swoich oraz prawnego opiekuna.

5. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej także prawny opiekun, własnoręcznym podpisem na karcie zapisu wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych.

6. Czytelnik posiada tylko jedną kartę zapisu, która upoważnia go do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

7. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

8. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 30 dni.

9. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników, lub ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.


§ 3

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK

1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych książek biblioteka wysyła upomnienie.

2. Czytelnik, do którego biblioteka wysłała upomnienie w związku z nieterminowym zwrotem książek pokrywa jego koszt.

3. W przypadku czytelnika niepełnoletniego upomnienia wysyłane są do prawnego opiekuna.

4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień uchyla się od obowiązku zwrotu materiałów bibliotecznych i uregulowania kar regulaminowych, biblioteka może dochodzić swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.


§ 4

CZYTELNIA

1. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza.

Zbiorów czytelni nie wypożycza się do domu.

2. Czytelnik korzystający z czytelni powinien:

a) zgłosić chęć skorzystania ze zbiorów czytelni dyżurującemu bibliotekarzowi,

b) pozostawić torby, plecaki oraz wierzchnie okrycie w wyznaczonym miejscu.

3. W czytelni czytelnik może korzystać ze zbiorów bibliotecznych, jak i materiałów własnych.


§ 5

POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych.

2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada czytelnik.

4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć pozycję tego samego autora o tym samym tytule.

5. W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji czytelnik może, za zgodą

i w porozumieniu z dyrektorem placówki zakupić inną pozycję przydatną bibliotece, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej niezwróconej pozycji.

6. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego i niezwrócenia lub zniszczenia jednej części czytelnik odpowiada tak jak za zwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.


§ 6

KORZYSTANIE Z INTERNETU I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

1. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie udostępniane w bibliotece jest własnością biblioteki.

2. Ze stanowiska komputerowego może korzystać każda osoba po zapoznaniu się z regulaminem.

3. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

4. Użytkownikom zabrania się:

-instalowania dodatkowego oprogramowania,

-działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputera i jego wyposażenia oraz niszczenie oprogramowania,

-korzystania ze stron zawierających treści nielegalne i niewłaściwe, np. rasistowskie, pornograficzne itp.,

-korzystania ze sprzętu komputerowego i oprogramowania dla innych celów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Użytkownik może skorzystać z usługi wydruku po wcześniejszym powiadomieniu pracownika biblioteki.


§ 7

OPŁATY

1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych w bibliotece jest bezpłatne.

2. Biblioteka pobiera opłatę za drukowanie i kserokopie materiałów graficznych i piśmienniczych na użytek czytelników zgodnie z taryfikatorem: Zarządzeniem Nr 2 z dnia 02.01.2020 roku.

3. Usługi reprograficzne na użytek czytelników wykonuje się w bibliotece zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz.83 z 1994r. tekst jednolity – Dz. U. Nr 90, póź.631 z 2006 r. z późn. zm.).

4. Biblioteka pobiera opłatę za wysłanie upomnienia do czytelnika w związku z nieterminowym zwrotem książek, w wysokości obowiązującego taryfikatora Poczty Polskiej.

5. Za opłaty pobierane od czytelników biblioteka wystawia pokwitowanie.


§ 8

PRZEPISY PORZĄDKOWE

1. W czytelni i wypożyczalni zabrania się spożywania posiłków i napojów.

2. We wszystkich pomieszczeniach biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania środków odurzających.


§ 9

SKARGI I WNIOSKI

Czytelnicy mają prawo wpisać swoje życzenia i zażalenia do książki skarg i wniosków, dostępnej u dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach.


§ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2. Czytelnicy niestosujący się do postanowień regulaminu mogą zostać pozbawieni prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję o czasowym lub całkowitym pozbawieniu prawa do korzystania z biblioteki podejmuje dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach.

3. Rozstrzyganie kwestii szczególnych nieuregulowanych postanowieniem regulaminu leży w kompetencji dyrektora placówki.

4. Regulamin korzystania z Gminnej Biblioteki w Łubnicach nadany przez dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach wchodzi w życie z dniem 02.01.2020 roku.

 


 

System CMS Joomla Design: Kamil Kondek Copyright: CK Łubnice 2016

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach.

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach z siedzibą w Łubnicach 74, 28-232 Łubnice

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: rodo@urbanowicz.net.pl

Prosimy kliknij na "akceptuj” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez Dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk