Dołącz do Nas na Facebook
kliknij tutaj
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

FILMY PROMUJĄCE GMINĘ ŁUBNICE

 

 

 KONKURS OFERT PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aneta   

 

Centrum Kultury w Łubnicach zaprasza do udziału

w KONKURSIE OFERT

NA KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TECHNICZNĄ

podczas imprezy plenerowej „Biesiada Łubnicka”

w dniu 6 lipca 2019 r.


I. Informacje ogólne:

Centrum Kultury w Łubnicach zaprasza do złożenia ofert na wynajem sceny, nagłośnienia,

oświetlenia, płotków ochronnych wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej pn. „Biesiada Łubnicka”, która odbędzie się 6 lipca 2019 r. w Łubnicach na terenie placu rekreacyjnego.

1. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie zapisy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach z dnia 04.01.2016 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Oferentów w postępowaniu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Zamawiający udostępnia zapytanie ofertowe na stronie internetowej www.cklubnice.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Kultury w Łubnicach.

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, 28 – 232 Łubnice, NIP: 8661546154,

nr tel.: 15 8659 241

2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:

- Aleksandra Stachniak – nr tel. 502 512 590

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa polegająca na kompleksowym zabezpieczeniu od

strony technicznej przebiegu imprezy tj. montażu, demontażu sceny, nagłośnienia, oświetlenia, płotków ochronnych wraz z transportem i obsługą podczas imprezy plenerowej „Biesiada Łubnicka”, która odbędzie się w Łubnicach na terenie placu rekreacyjnego.

Szczegółowy opis zamówienia:

a) wynajem i montaż sceny o wymiarach 8m x 10m, wysokość słupów 6.5m, siatki boczne, balasty do zabezpieczenia sceny,

b) wynajem i montaż oraz realizacja kompletnego nagłośnienia, system liniowy RCF TTL,

c) wynajem i montaż oraz realizacja kompletnego oświetlenia scenicznego, Wash, Spot, Beam, ruchome głowice, sterowanie DMX,

d) wykonanie zabezpieczenia technicznego imprezy – płotków, barierek, kanałów komunikacyjnych, najazdów,

e) obsługa techniczna zapewniana przez Oferenta – zespół czuwający nad prawidłowością

funkcjonowania wszelkich instalacji mechanicznych, oświetleniowych i dźwiękowych.

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w obsłudze min. 5 imprez plenerowych, m.in. w

zakresie wynajmu i obsługi sceny, oświetlenia, nagłośnienia, w ciągu ostatnich 3 lat oraz dysponować osobami posiadającymi umiejętności lub uprawnienia do wykonania usługi.

2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje Oferenta:

W zakresie wykazania posiadania przez Oferenta kwalifikacji do kompleksowej obsługi technicznej

imprezy plenerowej, należy przedłożyć:

- kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Oferent

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego,

- dokument potwierdzający aktualny stan prawny firmy (odpis KRS lub wypis z EDG).

3. Konstrukcje techniczne proponowane w niniejszym postępowaniu muszą mieć aktualne atesty

bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Oferent będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

4. Oferent ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do

pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego

zamówienia.

5. Oferent zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją

niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

V. Zawartość oferty:

1. Cena ryczałtowa brutto za wykonanie kompleksowej obsługi technicznej imprezy plenerowej

„Biesiada Łubnicka” - wypełniony formularz ofertowy wg wzoru – załącznik nr 1

VI. Sposób oceny ofert:

Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami zostanie wyłoniona poprzez porównanie

złożonych ofert, kryterium: 100% cena brutto za całość usługi.

VII. Czas realizacji:

6 - 7 lipca 2019 roku,

Gotowość sceny, nagłośnienia, oświetlenia, 6 lipca 2019 r. o godz. 14:00.

Zakończenie imprezy 7 lipca 2019 r. ok. godz. 2:00.

Miejsce realizacji: teren placu rekreacyjnego w Łubnicach

VIII. Termin płatności za wykonanie usługi:

14 dni po dostarczeniu faktury VAT na wskazany rachunek bankowy.

IX. Wymagania Zamawiającego dotyczące terminu i formy złożenia ofert:

1. Ofertę w wersji papierowej (sporządzonej wg załącznika nr 1 do zapytania ofertowego) oraz

dodatkowe oświadczenia Oferenta należy składać osobiście w siedzibie Centrum Kultury w Łubnicach lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury w Łubnicach, Łubnice 74, 28 – 232 Łubnice do dnia 29.03.2019 r., do godz. 15:00. Decyduje data wpływu.

2. Na zewnętrznej stronie zamkniętej koperty należy podać nazwę i dokładny adres Oferenta, a także dopisek „Technika – Biesiada Łubnicka”.

3. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w dniu 05.04.2019 r. w siedzibie Zamawiającego.

4. Zamawiający niezwłocznie zamieści protokół z posiedzenia komisji na stronie internetowej

Centrum Kultury w Łubnicach oraz powiadomi o wynikach posiedzenia komisji wszystkich

Oferentów (mailowo lub telefonicznie).

5. Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

X. Postanowienia końcowe:

1. Z wyłonionym Oferentem zostanie zawarta umowa w ciągu 10 dni roboczych od daty ogłoszenia

wyników zapytania przez Zamawiającego.

2. Jeżeli żadna z ofert nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego zastrzega on sobie prawo :

- zamknięcia procedury zapytania ofertowego bez jego rozstrzygnięcia,

- ogłoszenia nowego zapytania ofertowego,

- zawarcia umowy z dowolnie wybranym przez siebie Oferentem bez podania uzasadnienia.


 

System CMS Joomla Design: Kamil Kondek Copyright: CK Łubnice 2016

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dalej: RODO) informujemy, że przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dyrektora Centrum Kultury w Łubnicach.

1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach z siedzibą w Łubnicach 74, 28-232 Łubnice

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e- mail: rodo@urbanowicz.net.pl

Prosimy kliknij na "akceptuj” jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie przez Dyrektor Centrum Kultury w Łubnicach (w tym danych zapisywanych w plikach cookies) w celach marketingowych.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk